ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Valeo Service: de wereldwijde automotive aftermarket specialist

Valeo Service, voorzienend in de aftermarketbehoeften wereldwijd

Organisatie

Valeo is in 1923 opgericht in Saint Ouen (Frankrijk).

Valeo, een automotive leverancier en strategisch partner voor alle automobielfabrikanten wereldwijd, is de toonaangevende leverancier van innovatieve automotivetechnologie.

Valeo Service is, als onderdeel van de Valeo Group, de specialist voor de automotive aftermarket wereldwijd. Valeo Service streeft ernaar zich voor u en de voertuigen van uw klanten in te zetten (zowel auto’s als vrachtwagens), ook nog lang nadat zij de productiehal hebben verlaten.

Of u een autofabrikant bent, reserveonderdelen distribueert, autohandelaar bent, een garagist bent, of een individuele autobezitter bent, Valeo Service staat u ter zijde in meer dan 150 landen.
Onze missie: anticiperen op, voldoen aan en opvolgen van uw aftermarketbehoeften.

Markten

VS

Markten en productfamilies

4 sleutelmarkten bepalen de structuur van ons aanbiedingspakket: Reparatie, Onderhoud, Schade, Accessoires.

Voor alle vier levert Valeo Service een compleet pakket aan diensten, Original Equipment Spares (OES, onderdelen voor originele uitrustingen) aan fabrikanten en reserveonderdelen en accessoires aan de onafhankelijke aftermarket (IAM).

De product-expertise omvat:

  • Transmissiesystemen
  • Airconditioning
  • Ruitenwissersystemen
  • Verlichtingssystemen
  • Koeling & Luchtmanagement
  • Elektrische systemen

Valeo Service zet er vaart in, met gemiddeld 7.000 nieuwe referenties die jaarlijks op de markt worden gebracht..

Bekijk onze online catalogus

Onze 4 pijlers

• Producten met een aan de aftermarket aangepaste prijs-kwaliteitsverhouding

• Een programma voor technische assistentie om uw vaardigheden verder bij te slijpen, ook bij de meest innovatieve technologieën

• Individueel aangepaste oplossingen voor de distributieketen, om aan uw behoeften en productvereisten te voldoen

• Digitale en marketingactiviteiten, om de groei van uw verkoopresultaten te ondersteunen

Missie

we care4U

U bent onze focus | Wij zijn uw aftermarketexperts

Waar u ook gevestigd bent, Valeo Service levert de onderdelen en diensten om uw klanten een veilige, comfortabele en perfecte rijervaring te leveren.  

Valeo Service is uiterst toegewijd te voldoen aan de behoeften van haar aftermarketklanten. Het motto “We Care 4 you” is de belofte van de specialist, stevig belichaamd in sterk individueel aangepaste aanbiedingen zoals diagnosetools, training, technische-, verkoop- en marketingondersteuning.

Valeo Service

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

Algemeen

1. De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (in het hiernavolgende de “Voorwaarden” te noemen) zijn van toepassing op de verkoop van Producten (in het hiernavolgende de “Producten” te noemen) door de dochteronderneming van de Valeo Group in de Benelux: Valeo International Holding B.V., gevestigd te (5704 BS) Helmond, Nederland op het adres Heibloemweg 1, met btw-nummer NL0070.85.394.B.02 (in het hiernavolgende “Valeo Service” te noemen). 

2. Valeo Service behoudt zich te allen tijde het recht voor om een order van een Afnemer te weigeren, onder meer, doch niet beperkt tot, indien deze: - het imago of de reputatie van Valeo schaadt; - direct of indirect de rechten van Valeo of van derden schendt, met name door middel van een bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde groep, in het bijzonder door imitatieproducten te distribueren of Producten van Valeo te verkopen aan distributeurs die imitatieproducten produceren of daar medeplichtig aan zijn; - de Producten van Valeo gebruikt om klanten aan te trekken. 

3. De aanbiedingen van Valeo Service zijn geheel vrijblijvend. Door een order te plaatsen aanvaardt de Afnemer de onderhavige Voorwaarden, zulks met uitsluiting van zijn eigen (algemene) voorwaarden of andere contractuele bepalingen. 

4. In het geval dat Valeo Service op een bepaald moment nalaat op enigerlei bepaling van deze Voorwaarden aanspraak te maken, betekent dit niet dat Valeo afstand doet van het recht om op een later moment op deze bepalingen aanspraak te maken.

 5. De door de Afnemer geplaatste orders zijn voor Valeo Service pas bindend nadat Valeo Service de order schriftelijk heeft aanvaard. 

6. De verkoop van Producten door Valeo Service is definitief. De Producten worden niet teruggenomen of geruild. 

7. Valeo Service behoudt zich het recht voor om elke order die van de standaard door Valeo Service toegepaste hoeveelheid, samenstelling of verpakking afwijkt, te weigeren of aan specifieke voorwaarden te onderwerpen.

8. Het is de Afnemer niet toegestaan verpakkingen, markeringen of nummers geheel dan wel gedeeltelijk te verwijderen of aan te passen, de samenstelling van de Producten zoals deze was op het moment van aflevering te wijzigen, Producten zonder hun originele verpakking te verkopen of Producten te gebruiken of op de markt te brengen die een wijziging hebben ondergaan of van aard zijn veranderd. 

9. Uitsluitend de prijzen die officieel door Valeo Service zijn opgegeven, zijn geldig. 

 

Levering 

10. Behoudens de specifieke voorwaarden van Valeo Service of voor zover bij aanvaarding van de order anders is overeengekomen, worden de Producten “af magazijn” geleverd. 

11. Leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend omdat ze onder meer afhankelijk zijn van de leverings- en transportmogelijkheden.

12. Valeo Service en de Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat de Producten worden vervoerd voor risico van de Afnemer, zelfs als Valeo Service de kosten voor verzending voor haar rekening neemt. 

13. De Afnemer verplicht zich Valeo Service te vrijwaren van alle mogelijke vorderingen in geval van ontbrekende onderdelen, schade of vertragingen en bij ontvangst van de Producten onverwijld alle voorwaarden op de afleveringsbonnen te doen gelden en binnen de vereiste termijnen aan alle noodzakelijke formaliteiten te voldoen. 

14. Elke voorwaarde die bij ontvangst van de Producten wordt gesteld met betrekking tot ontbrekende onderdelen, niet bestelde onderdelen of de staat van de pakketten en Producten, dient binnen 24 uur na levering aan Valeo Service te worden gemeld. 

15. Indien het transport wordt vertraagd door een oorzaak die buiten de invloedssfeer van Valeo Service ligt, kunnen de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op een door Valeo Service te bepalen andere plaats worden opgeslagen, waarbij ter zake geen enkele aansprakelijkheid berust bij Valeo Service. Dergelijke bepalingen houden op geen enkele wijze een wijziging van de betalingsverplichtingen in en leiden niet tot enigerlei schuldvernieuwing. 

16. Valeo Service behoudt zich het recht voor om de verkoop te ontbinden als de Producten langer dan een maand na de beoogde leverdatum zijn opgeslagen bij Valeo Service of op een andere door Valeo Service vastgestelde plaats. De reeds geheel of gedeeltelijk door de Afnemer betaalde prijs wordt terugbetaald, verminderd met de kosten van opslag en behandeling. 

 

Prijs – Betalingsvoorwaarden 

17. De Producten worden in rekening gebracht tegen de prijzen en met de kortingen zoals deze op de datum van aanvaarding van de order door Valeo Service van kracht zijn, mits de levering binnen een termijn van 6 weken vanaf de datum van aanvaarding van de order plaatsvindt. Voor elke order waarvan de levertijd langer is dan 6 weken, behoudt Valeo Service zich het recht voor om de Producten in rekening te brengen tegen de prijzen en met de kortingen die gelden op de datum van levering. 

18. Prijzen luiden “af magazijn” Valeo Service. Kosten voor speciale verpakking en speciaal transport worden apart in rekening gebracht. 

19. Voor spoedorders zijn forfaitaire toeslagen van toepassing zoals bepaald in de specifieke voorwaarden. 

20. De Producten dienen ter plaatse en binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur (valutadatum) te worden betaald. Behoudens specifieke voorwaarden is de betalingstermijn dertig (30) dagen na factuurdatum. 

21. Betaling vóór de uiterste betaaldatum geeft geen recht op korting. 

22. Bij gebreke van betaling op een van de betrokken vervaldata, worden alle openstaande bedragen desgevraagd conform de wet onmiddellijk opeisbaar. 

23. Valeo Service behoudt zich in dat geval het recht voor haar eigen verplichtingen op te schorten. Zij behoudt zich tevens het recht voor om met ingang van de vervaldatum wegens vertraging over het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen tegen een percentage van anderhalf keer de wettelijke rente, alsmede de daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Elke nieuwe order wordt pas uitgevoerd nadat de volledige schuld is betaald.
24. Bij gebrek aan referenties die door Valeo Service voldoende worden geacht, kan zij te allen tijde, zowel bij een eerste order als in een later stadium, contante betaling of een borgstelling (zoals een bankgarantie) verlangen als Valeo Service haar risicobeoordeling wijzigt, ongeacht wat de reden daarvan is. 

25. Valeo Service behoudt zich te allen tijde het recht voor om op basis van haar risicobeoordeling en de aangeboden zekerheden een kredietlimiet voor de Afnemer vast te stellen of te verlagen en om de betalingsvoorwaarden, alsmede de modaliteiten voor facturering aan de Afnemer aan te passen. 

26. Kortingen worden toegekend afhankelijk van betaling door de Afnemer van de volledige door hem aan Valeo Service verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldata over de referentieperiode voor het berekenen van de kortingen.
27. In geval van verkoop, overdracht, verlening van een pandrecht of het inbrengen in een ander bedrijf door de Afnemer van goodwill of van materiaal dat nodig is voor de exploitatie daarvan, worden de aan Valeo Service verschuldigde bedragen desgevraagd onmiddellijk opeisbaar, ongeacht eerder overeengekomen voorwaarden. 

28. Een beroep in enig geschil of retournering op basis van de garantiebepalingen schort de betalingsverplichting van de Afnemer jegens Valeo Service niet op.

29. Indien de Afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en onverminderd alle schadevergoedingen waarop Valeo Service aanspraak zou kunnen maken, behoudt Valeo Service zich het recht voor om de verkoop binnen acht (8) dagen na ontvangst door de Afnemer van een per aangetekende post met ontvangstbevestiging verzonden sommatie om tot betaling over te gaan, van rechtswege te ontbinden. 

30. Valeo Service is in dat geval ook bevoegd om de Producten en alle bijbehorende documenten van de Afnemer terug te nemen zonder dat ingebrekestelling vereist is. Alle door Valeo Service gemaakte kosten en betaalde voorschotten (waaronder begrepen de transportkosten) met betrekking tot de terugname komen voor rekening van de Afnemer.
31. Valeo Service en de Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Valeo Service te allen tijde de bedragen die zij aan de Afnemer verschuldigd is, kan verrekenen met de bedragen die de Afnemer aan haar verschuldigd is.  

Aanbetalingsregeling 

32. Op de levering van Producten waarvoor door Valeo Service een aanbetaling wordt gevraagd, is de “Aanbetalingsregeling” van toepassing die van kracht is op het moment van verzending van de desbetreffende factuur voor de aanbetaling. 

 

Garantie 

33. Voor elk Product geldt een garantie voor het geval het ongeschikt is voor het door Valeo aangegeven gebruik omdat het niet voldoet vanwege defecte functies die het gevolg zijn van een ontwerp-, fabricage- of materiaalfout. De garantie van Valeo Service is niet van toepassing op Producten die door een ontwerpfout niet voldoen of een defecte werking hebben indien het ontwerp is gerealiseerd door een bedrijf buiten de Valeo Group, in het bijzonder door een autofabrikant. 

34. De garantie geldt voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop aan de eindgebruiker van het voertuig, binnen een termijn van maximaal zesendertig (36) maanden na de datum van verkoop door Valeo Service aan haar Afnemer, waarbij de factuurdatum wordt beschouwd als de verkoopdatum. Uitsluitend Producten waarvan de productiedatum niet meer dan vier (4) jaar is verstreken, vallen onder de garantie. De garantie op ruitenwissers bedraagt echter 18 maanden vanaf de productiedatum. 

35. De garantie is uitsluitend van toepassing op de Producten die door Valeo Service in rekening worden gebracht en die bovendien leesbare gegevens moeten bevatten met betrekking tot het merk en de oorsprong of het door Valeo aangebrachte referentielabel voor vervangen of gerepareerde Producten. 

36. De garantie is niet van toepassing indien het defect is ontstaan door abnormaal gebruik, in het bijzonder in geval van excessief gebruik, autoraces en autorally's, gebrekkig onderhoud, onvoorzien gebruik of ander gebruik dan vermeld in de bij het Product geleverde gebruiksinstructies, andere componenten, onderdelen of accessoires van het voertuig, onjuiste opslag, montage waarbij de instructies en specificaties van Valeo Service niet of in strijd met de beroepsregels zijn opgevolgd, dan wel door normale slijtage van de Producten. 

37. Een onderdeel wordt als defect beschouwd indien Valeo Service het door de Afnemer geconstateerde defect onder normale gebruiksomstandigheden opnieuw kan vaststellen. 

38. Elke aanspraak van de Afnemer op garantie moet vergezeld gaan van een volledig rapport dat door de Afnemer is opgemaakt in overeenstemming met het door Valeo Service opgestelde model. Valeo Service kan bovendien verzoeken het defecte Product aan haar toe te sturen zodat een technische inspectie of visuele controle kan plaatsvinden. 

39. Valeo Service kan de Afnemer verzoeken de verkoop van tot dezelfde partij als het defecte Product behorende Producten voor de duur van de behandeling van het garantieverzoek op te schorten. 

40. Als een defect door Valeo Service wordt erkend, verplicht de Afnemer zich om desgevraagd door Valeo Service alle betrokken Producten uit de verkoop te nemen en deze desgevraagd door Valeo Service aan Valeo Service te retourneren of ter plaatse te vernietigen en aan Valeo een bevestiging te sturen van de vernietiging in kwestie. De garantievoorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing op deze Producten. 

41. De garantie is bij uitsluiting beperkt tot kosteloze vervanging of vergoeding van de Producten of onderdelen waarvan Valeo Service schriftelijk heeft erkend dat deze defect zijn, met uitsluiting van enigerlei schadevergoeding ongeacht de grondslag of de oorzaak hiervan, en in het bijzonder met uitsluiting van enigerlei schadevergoeding voor verlies en schade van welke aard dan ook, behoudens verplichtingen die voortvloeien uit dwingend recht. 

42. Afhankelijk van de aard van het garantiegeval staat het uitsluitend Valeo Service vrij om te kiezen voor vervanging of vergoeding van het Product waarvan is vastgesteld dat het defect is. Vergoeding vindt plaats op basis van de prijs die door Valeo Service bij de Afnemer in rekening is gebracht. 

43. Vervanging op basis van garantie leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. 

44. De kosten voor het de- en monteren van een Product vallen niet onder de garantie. 

45. In geval van acceptatie van het garantieverzoek door Valeo Service worden de verzendkosten op vertoon van bewijsstukken door Valeo Service vergoed. 

46. De Producten of onderdelen die op basis van de garantie zijn vervangen of worden vergoed, worden eigendom van Valeo Service.
Aansprakelijkheid 

47. Behoudens voor wettelijk dwingende regels is Valeo Service niet aansprakelijk voor schade die door een Product wordt veroorzaakt aan andere goederen, voor schade die direct dan wel indirect wordt veroorzaakt door bevestigingsmiddelen of onderdelen die niet door haar in rekening zijn gebracht en/of door andere bevestigingsmiddelen of onderdelen die zijn gebruikt om deel uit te maken van een geheel. In het bijzonder is Valeo Service niet aansprakelijk voor een defect aan een van haar onderdelen, indien dat defect wordt veroorzaakt door andere, nabijgelegen onderdelen of onderdelen in het voertuig waarmee deze in verbinding staan, noch voor schade die daaruit voortvloeit. 

48. Valeo Service is niet aansprakelijk voor enigerlei immateriële schade zoals het verlies van klanten, omzet, productie en marge of reputatieschade, en is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aanspraken van derden jegens de Afnemer of een rechterlijke uitspraak tegen de Afnemer.

49. De aansprakelijkheid van Valeo Service op basis van de productie en verkoop van haar Producten voor elke schade van welke aard dan ook is per jaar in elk geval beperkt tot een bedrag van honderd (100) procent van de omzet - exclusief btw - die met de betrokken Afnemer voor het Product dat de schade heeft veroorzaakt gedurende de twaalf (12) laatste maanden voorafgaand aan de datum van het ontstaan van de schade, wordt gerealiseerd. 

 

Overmacht 

50. In alle gevallen waarin de tekortkoming in de nakoming van een verplichting het gevolg is van overmacht, worden alle wettelijke verplichtingen van Valeo Service opgeschort zonder dat Valeo Service hierdoor voor door haar jegens de Afnemer of derden teweeggebrachte schade aansprakelijk wordt. 

51. Onder overmacht die de oorzaak kan zijn van het uitblijven van levering, een vertraagde levering of een gebrekkige levering, wordt elke gebeurtenis begrepen die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Valeo Service valt, waaronder in het bijzonder begrepen, doch niet beperkt tot, stakingen die de vestigingen van Valeo Service of haar toeleveranciers of expediteurs treffen, lock-outs en ongevallen met materialen. 

 

Intellectuele en industriële eigendom 

52. Ontwerptekeningen, schema's, specificaties, technische en commerciële gegevens, referentiedocumenten, industriële catalogi, brochures, handleidingen, octrooien, tekeningen en modellen die de Afnemer in voorkomende gevallen van Valeo Service heeft ontvangen, blijven eigendom van de Valeo Group. Het is de Afnemer dan ook niet toegestaan deze zonder voorafgaande toestemming van Valeo Service op welke wijze dan ook openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
53. De Producten en hun verpakking moeten worden verkocht onder de merknaam Valeo of onder een merknaam die tot de Valeo Group behoort in overeenstemming met de instructies van Valeo Service en met uitsluiting van enig ander merk, tenzij Valeo Service hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

54. De Afnemer moet Valeo Service zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke hem ter kennis komende schending van rechten van industriële eigendom van Valeo Service en verleent aan Valeo Service desgevraagd alle mogelijke hulp voor de bescherming van deze rechten. 

 

Merken - Namen 

55. De Afnemer gebruikt het merk en het logo van Valeo zoals deze door Valeo Service beschikbaar zijn gesteld. Hij brengt deze aan op de gevel en op het drukwerk van zijn bedrijf en laat zijn hoedanigheid van Distributeur duidelijk tot uitdrukking komen. Het is hem echter niet toegestaan er in zijn bedrijfs- of handelsnaam aan te refereren. 

56. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden de naam Valeo of enig ander tot de Valeo Group behorend merk op internet als domeinnaam of als deel van een domeinnaam en/of e-mailadres te gebruiken. 

57. Het is de Afnemer toegestaan het merk en het logo van Valeo, alsmede enkele andere merken en logo's van de Valeo Group op zijn website te gebruiken, mits hij voldoet aan de volgende voorwaarden: - De grafische instructies van Valeo moeten in acht worden genomen. Het is de Afnemer niet toegestaan het logo op zijn website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken. - De Afnemer moet zijn hoedanigheid van distributeur duidelijk maken en ervoor zorgen dat de wijze van gebruik en de presentatie op zijn website geen aanleiding geven tot verwarring met een website van de Valeo Group. - Als de Afnemer op zijn website een link wil plaatsen naar een website van de Valeo Group en in het bijzonder die van Valeo Service, moet hij het desbetreffende bedrijf van de Valeo Group van tevoren schriftelijk om toestemming vragen. 

58. Valeo Service behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Afnemer te verzoeken aanpassingen door te voeren of om haar toestemming voor het gebruik van het merk, het logo of de link in te trekken, indien Valeo Service van mening is dat door de Afnemer niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan of als het merk Valeo alleen wordt gebruikt om klanten aan te trekken. 

59. Valeo Service behoudt zich het recht voor om op enig moment te controleren of de gegevens met betrekking tot de Producten en/of diensten van Valeo, zoals vermeld op de website van de Afnemer, correct zijn en in voorkomende gevallen de Afnemer te verzoeken om een onjuiste voorstelling van zaken onmiddellijk te corrigeren.

60. De Afnemer verplicht zich af te zien van enigerlei vordering jegens Valeo Service en vrijwaart Valeo Service van alle gevolgen die voortvloeien uit vorderingen van derden, van welke aard dan ook, welke voortkomen uit het gebruik op zijn website van een of meer tot de Valeo Group behorende merken en/of logo's. 

61. De Afnemer is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn website in overeenstemming met de onderhavige bepalingen. 

62. Onverminderd de bovenstaande bepalingen vormen de onderhavige voorwaarden in geen geval een overdracht van het merk of het logo van Valeo of een algemene toestemming daarvoor. De Afnemer kan geen enkel recht doen gelden op het merk of logo van Valeo, noch op andere merken, logo's of namen van de Valeo Group, met een ander dan het hierboven vermelde gebruik. 

 

Ongeldigheid 

63. Indien een van de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

64. Op de Voorwaarden en de verkopen waarvoor deze gelden, is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering van de onderhavige Voorwaarden heeft elk van beide Partijen het recht een onafhankelijke deskundige aan te trekken die de taak heeft te bemiddelen en de Partijen tot overeenstemming te brengen. De onafhankelijke deskundige wordt in onderling overleg door de Partijen benoemd. Indien de Partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een onafhankelijke deskundige, wordt deze benoemd door de president van de rechtbank te Amsterdam. Elk van beide Partijen behoudt zich het recht voor om elk geschil met betrekking tot de Producten of de daarop van toepassing zijnde overeenkomsten, waaronder begrepen de onderhavige Voorwaarden, voor te leggen aan de bij uitsluiting bevoegde rechter te Amsterdam. 

65. Als Valeo Service echter besluit een spoedprocedure te starten of een kort geding aan te spannen, dan wel om conservatoir beslag te leggen, behoudt zij zich het recht voor om een andere rechtbank aan te wijzen. Wijziging van de Voorwaarden 

66. Elke afwijking van deze Voorwaarden moet worden goedgekeurd door de algemeen directeur van Valeo Service. Toepasselijkheid van de Voorwaarden 

67. De onderhavige Voorwaarden zijn sinds januari 2009 van toepassing op alle van Afnemers ontvangen orders en vervangen de Voorwaarden zoals deze voordien van kracht waren. 

68. Valeo Service behoudt zich het recht voor de Voorwaarden regelmatig te wijzigen. De Afnemer dient alvorens een order te plaatsen na te gaan of hij in het bezit is van de dan geldende Voorwaarden. Valeo Service stuurt op eerste verzoek van de Afnemer hem de meest recente versie toe. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

69. Valeo Service blijft de volledige eigenaar van de Producten totdat de volledige aankoopprijs is betaald. 

70. Valeo Service behoudt zich het recht voor de Producten als haar eigendom terug te eisen, indien betaling na het verstrijken van een enkele betalingstermijn uitblijft; de Afnemer verplicht zich de Producten op eerste verzoek van Valeo Service onverwijld en voor rekening en risico van de Afnemer te retourneren. 

71. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud vanaf het moment van levering gaan alle risico's met betrekking tot de Producten (waaronder begrepen het risico van verlies of beschadiging) op de Afnemer over. De levering vindt plaats op het moment dat het Product beschikbaar wordt gesteld aan de vervoerder. De Afnemer verplicht zich om op zijn kosten een verzekeringspolis af te sluiten die de Producten vanaf het moment van de risico-overdracht dekt. 

72. De Afnemer stelt Valeo Service onverwijld per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op de hoogte van elk incident op materieel of juridisch gebied (in het bijzonder van elk beslag van derden), indien een dergelijk incident betrekking heeft op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is. 

73. Totdat de prijs volledig is betaald, worden de Producten door de Afnemer zodanig opgeslagen dat ze individueel herkenbaar blijven en niet kunnen worden verward met of opgenomen in Producten van andere leveranciers. 

74. De Producten kunnen afhankelijk van hun bestemming worden gebruikt of doorverkocht. Deze toestemming voor doorverkoop vervalt echter automatisch en met onmiddellijke ingang in geval van onvermogen van de Afnemer om te betalen. 

75. Het is de Afnemer niet toegestaan de Producten in onderpand te geven of tot zekerheid te geven zolang ze niet volledig zijn betaald. 

76. De Afnemer dient Valeo Service onverwijld in kennis te stellen van een minnelijke schikking met schuldeisers, betalingsonmacht, aanvraag tot surseance van betaling en meer in het algemeen van elke collectieve betalingsregeling die kan leiden tot schuldsanering of faillissement, zodat naar goeddunken van Valeo Service onmiddellijk een inventarisatie van de Producten kan worden gemaakt. Het is de Afnemer bovendien niet toegestaan de Producten te verkopen of voor montage te gebruiken, tenzij Valeo Service daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

 

Toestemming 

77. Waar in deze Voorwaarden van Valeo Service toestemming is vereist en Valeo Service deze toestemming heeft verleend, kan Valeo Service die toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken zonder aansprakelijk te zijn voor schade jegens de Afnemer of derden. 

 

Exportcontrole

78. De Distributeur erkent en gaat ermee akkoord dat hij bij de uitvoering van deze Overeenkomst verantwoordelijk is voor de naleving van en zal voldoen aan alle toepasselijke economische sancties, exportcontroles en importregelgeving van de Verenigde Staten en alle andere toepasselijke rechtsgebieden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de Export Administration Regulations (“EAR”) van het Bureau of Industry and Security (“BIS”) van het U.S. Department of Commerce, de door de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) van het U.S. Department of the Treasury beheerde economische sanctieprogramma's, de Europese “dual use”-verordening (Verordening (EG) nr. 428/2009) en de economische sanctieregels en -verordeningen van de Europese Raad en de lidstaten van de EU (in het hiernavolgende gezamenlijk de “Wetgeving inzake handelsbeperkingen” te noemen).

Onverminderd het voorgaande stemt de Distributeur ermee in dat hij geen goederen, technische gegevens, software, materialen of voorraden zal importeren, exporteren, wederexporteren, verkopen, wederverkopen, overdragen of betrekken (i) in strijd met enigerlei toepasselijke wetgeving inzake handelsbeperkingen of (ii) naar of van een land waarvoor op het moment van export of import een exportvergunning of andere goedkeuring vereist is, zonder eerst alle benodigde vergunningen of andere goedkeuringen te hebben verkregen en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valeo Service. De Distributeur verklaart en garandeert dat noch hij, noch enige moedermaatschappij, dochteronderneming, gelieerde onderneming, leverancier of geassocieerde onderneming is opgenomen in de “restricted party lists” (zwarte lijsten) die door de Amerikaanse overheid worden bijgehouden, waaronder begrepen de door OFAC beheerde Specially Designated Nationals List, Sectoral Sanctions Identification List en Foreign Sanctions Evaders List, de door BIS bijgehouden Denied Parties List, Unverified List en Entity List en in de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop EU-sancties van toepassing zijn (met dien verstande dat de partijen die op de lijst van de EU staan, zijn onderworpen aan maatregelen om tegoeden te bevriezen, dan wel anderszins zijn onderworpen aan verboden of beperkingen die relevant zijn voor of verband houden met de transactie waarbij de Producten betrokken zijn) en geen eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of optreden namens een uitgesloten partij (in het hiernavolgende gezamenlijk “Uitgesloten partijen” te noemen).Bij de uitvoering van deze Overeenkomst zal de Distributeur direct noch indirect zaken doen met, goederen of diensten leveren aan of goederen of materialen betrekken van Uitgesloten partijen of landen waarmee door OFAC of ingevolge andere toepasselijke Wetgeving inzake handelsbeperkingen het drijven van handel verboden is.  De landen of gebieden die momenteel zijn onderworpen aan uitgebreide Amerikaanse sancties of exportbeperkingen zijn onder meer Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim (in het hiernavolgende gezamenlijk te noemen de “Landen waarvoor sancties gelden”).De Distributeur verklaart en garandeert voorts dat hij zal voldoen aan extraterritoriaal werkende Amerikaanse economische sancties (“Secundaire sancties”).Valeo Service is ingevolge deze Beperkte Garantie niet aansprakelijk voor niet-nakoming (waaronder begrepen het leveren van diensten, informatie, reserveonderdelen of andere goederen) ten gevolge van omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Valeo Service vallen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de afwezigheid van de toepasselijke vergunning ingevolge de regelgeving betreffende exportcontrole of sancties van de Verenigde Staten of enig ander toepasselijk rechtsgebied.

 

Gedragscode voor zakenpartners van Valeo (BPCC)

79. De Code is een bindende voorwaarde voor het doen van zaken met Valeo Service. De bepalingen van de Gedragscode voor zakenpartners van Valeo zijn van toepassing op de relatie tussen Valeo Service en de Distributeur. De Distributeur verklaart de BPCC te hebben gelezen en stemt zonder enig voorbehoud in met de inhoud ervan. De gedragscode van Valeo kan worden geraadpleegd op https://www.valeo.com/en/business-partners-code-of-conduct.

 

 

Stand 11-2020