ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VALEO SPECIALIST CLUB

LOYALITEITSPROGRAMMA VAN VALEO SERVICE

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE VALEO SPECIALIST CLUB PS5 Promotion

 

1. Algemene voorwaarden

 

Door deel te nemen aan de Valeo Specialist Club Jackpot ("Promotie"), accepteert u deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u deelneemt. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag u niet deelnemen aan de Promotie.

Deze Voorwaarden regelen de relatie tussen u ("u" of de "Deelnemer") en Valeo International Holding B.V., Heibloemweg 1, Postbus 4, 5700 AA Helmond, Nederland, helmond-hotline.mailbox@valeo.com, 00800 9000 5080 ("Organisator") met betrekking tot de Promotie. Vragen en feedback over de Actie kunnen onder de aandacht van de Organisator worden gebracht via bovenstaande contactgegevens.

De Actie begint op 1 februari en eindigt op 30 april 2023 om middernacht CEST ("Actieperiode"). Enkel inzendingen die binnen de Promotieperiode worden ontvangen, zullen in aanmerking worden genomen.

De Actie promoot de Valeo Specialist Club.

 

2. Recht om deel te nemen

De Actie staat open voor personen die legaal in Nederland verblijven, 18 jaar of ouder zijn en eigenaar zijn van een garage die Valeo-producten verkoopt of een monteur die in een garage werkt. Distributeurs en groothandelaren mogen uitdrukkelijk niet aan deze actie deelnemen.  De Organisator kan van winnaars verlangen dat zij bevestigen dat zij in aanmerking komen voor deelname aan de Actie.

Werknemers, vertegenwoordigers en agenten van de Organisator of van een van haar filialen, evenals de directe familie (gedefinieerd als ouders, broers en zussen, kinderen en echtgenoten, ongeacht waar ze wonen) of huishoudens (al dan niet verwant) van dergelijke werknemers, vertegenwoordigers en agenten en iedereen die anderszins verbonden is met de werking of uitvoering van de Actie, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Actie.

 

3. Instructies voor deelname

 

Om deel te nemen aan de Actie moet u, van 24  mai tot 30 juni 2023 :

 

Door deel te nemen aan de Actie geeft u toestemming dat uw achternaam en land van verblijf op verzoek beschikbaar worden gesteld indien u de winnaar bent. Als u bezwaar heeft tegen het op deze manier beschikbaar stellen van uw gegevens, dan kunt u ons dat laten weten, in welk geval uw gegevens alleen op verzoek zullen worden verstrekt aan de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Houd er rekening mee dat elke persoon slechts eenmaal kan deelnemen aan de Actie. Het insturen van meerdere inzendingen zal uw kans om te winnen niet vergroten, en in een dergelijk geval zal alleen uw eerste inzending voor deelname in aanmerking komen.

Door deel te nemen aan de Actie, tenzij dit wettelijk verboden is, stemt u ermee in geïnterviewd te worden en geeft u de Organisator toestemming uw naam te gebruiken en te verspreiden, evenals biografische informatie, foto's, video-opnamen, verklaringen en ander dergelijk materiaal van u te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren en weer te geven in zijn reclame- en marketingactiviteiten, wereldwijd en op elk moment in de toekomst, voor reclame- en marketingdoeleinden, zonder verdere vergoeding of aparte overeenkomsten, voor zover toegestaan door de toepasselijke dwingende wetgeving.

Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.

Onleesbare of frauduleuze inzendingen zullen worden afgewezen. Als u meedoet of probeert mee te doen aan de Actie in strijd met deze Voorwaarden of op een manier die anderszins oneerlijk is ten opzichte van andere deelnemers, kunt u naar eigen goeddunken van de Organisator worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor te late, verloren, vertraagde, beschadigde, onleesbare of onvolledige inzendingen, die worden gediskwalificeerd naar goeddunken van de Organisator, of voor transmissie- of computerfouten die van invloed zijn op de aflevering van uw e-mail(s). Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van aflevering.

 

4. Selectie van de winnaars

 

De deelnemers worden gerangschikt volgens het aantal tijdens de operatie uitgevoerde scans. Aan het eind van de operatie winnen de deelnemers met de meeste scans de prijs die bij hun positie hoort.

De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Actieperiode zijn ontvangen.

De winnaars worden in de tweede week van april 2032 rechtstreeks door de Organisator via hun Valeo Specialist Club e-mailaccount op de hoogte gebracht. De prijs zal aan de winnaars worden overhandigd op een datum die wordt overeengekomen tussen de Deelnemer en de Organisator. De overeengekomen leveringsdatum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de prijs.

De namen van de winnaars kunnen gepubliceerd op de website van de Organisator voor zover de winnaars geen bezwaar hebben gemaakt tegen de publicatie van zijn of haar naam. Door deel te nemen aan deze actie stemt u in met een dergelijke publicatie van uw naam als u een winnaar bent. Als een winnaar niet binnen zeven (7) werkdagen kan worden bereikt, gerekend vanaf de datum waarop de Organisator de winnaar voor het eerst heeft proberen te bereiken, of als de Organisator redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een deelnemer in strijd met deze Voorwaarden heeft gehandeld, wordt de oorspronkelijke winnaar geacht zijn of haar recht op de prijs te hebben verspeeld en heeft de Organisator het recht een andere winnaar te kiezen. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

Als u wilt weten wie de Actie hebben gewonnen, stuur dan een zelfgeadresseerde envelop naar Valeo International Holding B.V., Postbus 4, 5700 AA Helmond, en wij zullen u de namen van de winnaars toesturen, voor zover de winnaars geen bezwaar hebben gemaakt tegen de publicatie van zijn of haar naam. Verzoeken dienen uiterlijk 1 november 2022 te zijn ontvangen. Indien de winnaar bezwaar heeft gemaakt tegen het op deze wijze beschikbaar stellen van zijn of haar gegevens, kan zijn of haar naam door de Organisator desgevraagd alsnog worden verstrekt aan de Nederlandse Kansspelautoriteit.

 

5. Prijzen

 

Het totaal aantal prijzen dat in de Actie wordt uitgereikt is een (1).

De prijzen die in de Actie worden uitgereikt zijn :

  • playstation console PS5

 

De prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en niet restitueerbaar. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar, behalve als de prijs (of een deel daarvan) niet beschikbaar is als gevolg van omstandigheden buiten de controle van de Organisator, in welk geval de Organisator een alternatieve prijs van gelijke of grotere geldwaarde kan aanbieden. Voor zover niet verboden onder de toepasselijke dwingende wetgeving, bent u als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen met betrekking tot uw ontvangst en/of gebruik van de prijs, indien van toepassing. De Organisator zal kennisgevingen doen aan de belastingautoriteiten en alle belastingen betalen die hij verplicht is te betalen in overeenstemming met het toepasselijke dwingend recht.

Tenzij anders bepaald onder het toepasselijke dwingend recht of uitdrukkelijk schriftelijk vermeld in verband met de verdeling van de prijs, wordt de prijs toegekend op een "as is" basis en de Organisator, noch een van zijn filialen, doet enige toezeggingen of geeft enige garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de prijs.

 

6. Aansprakelijkheid

 

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, voor fraude, of voor enige andere reden die niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten. Onder voorbehoud van de vorige zin, en voor zover toegestaan door de toepasselijke dwingende wet, stemt u er door deelname aan de Actie mee in de Organisator en zijn filialen te ontslaan van alle aansprakelijkheid die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Actie, inclusief, zonder beperking, de selectie van de winnaar, de administratie van de Actie, en de acceptatie of het gebruik van de prijs of een onderdeel daarvan, alsmede de Organisator en zijn filialen te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of toe te schrijven zijn aan uw handelingen of verzuim in verband met de Actie. Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zal de aansprakelijkheid van de Organisator en/of de aan haar gelieerde ondernemingen in elk geval beperkt zijn tot de waarde van de prijs, voor zover toegestaan door de toepasselijke dwingende wet.

 

7. Vragen en klachten

 

Vragen en klachten over de Actie kunnen onder de aandacht van de Organisator worden gebracht via e-mail (helmond-hotline.mailbox@valeo.com) of telefoon 00800 9000 5080. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt opgelost, kan de klager zijn of haar klacht schriftelijk indienen bij: De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

 

8. Persoonsgegevens

 

Organisator zal persoonsgegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van het beheer van deze Actie. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU.

Organisator zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, dat te vinden is op: Privacyverklaring (hierna: "Privacyverklaring"). De Privacyverklaring bevat onder meer informatie over uw privacyrechten. Voor zover dit artikel 8 afwijkt van de Privacyverklaring, prevaleert het bepaalde in dit artikel 8.

De persoonsgegevens van deelnemers en winnaars kunnen worden verstrekt aan aan de Organisator gelieerde ondernemingen, aan derden die helpen bij de uitvoering van de Actie, waaronder prijsleveranciers en -bezorgers, en voor publicitaire doeleinden rondom de Actie.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beheer van deze Actie.

Indien de gevraagde persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de Actie.

 

9. Diversen

 

Alle kwesties en vragen met betrekking tot de opbouw, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Voorwaarden, of de rechten en verplichtingen van een Deelnemer en de Organisator in verband met de Actie, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland voor Duitse ingezetenen, de wetten van Nederland voor Nederlandse ingezetenen, en de wetten van Engeland voor ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie en/of deze Voorwaarden te wijzigen of de Actie gedurende de Actieperiode naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Het wijzigen van de Actie en/of deze Voorwaarden of het stopzetten van de Actie gedurende de Actieperiode zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de Organisator jegens Deelnemers aan de Actie.

Deze actievoorwaarden kunnen gratis worden toegestuurd aan iedereen die hiertoe vóór de sluitingsdatum van de Actie een schriftelijk verzoek indient bij: helmond-hotline.mailbox@valeo.com.

Versie: 24 mai  2023

 

We waarderen uw interesse
Bevestig je e-mailadres